Hjem 9 Om oss 9 Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for konsernet

Revidert september 2022

Innledning

G3 Gausdal Treindustrier SA, heretter kalt konsernet, ønsker å drive sin virksomhet på en etisk og sunn forretningspraksis, og med overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter.

Retningslinjene gjelder for alle fast ansatte og innleide, styremedlemmer leverandører og forretningsforbindelser.

Dokumentet gir en ramme for hva konsernet oppfatter som ansvarlig atferd, både av prinsipper og krav. Ansvaret for å opptre i samsvar med lover og etikk vil alltid ligge hos den enkelte medarbeider.

 

Generelle prinsipper

Konsernet skal alltid respektere gjeldende lover og forskrifter.

Alle skal opptre på en måte som inngir tillit, både i samarbeid med kollegaer og overfor kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

 

Handlinger og oppførsel

Konsernets omdømme er en viktig suksessfaktor. Alle har et ansvar for å unngå aktiviteter som skader vårt omdømme. Vi skal opptre varsomt for å beskytte bygninger, maskiner, utstyr og andre eiendeler mot misbruk, tyveri, skade eller ødeleggelse. Konsernets eiendeler skal ikke benyttes i privat regi med mindre dette er avtalt.

Konsernet tar sterk avstand fra diskriminering av alle slag. Vi forventer herunder at det utvises respekt for kulturelle forskjeller. Videre er ansvarlighet forankret i konsernet når det gjelder menneskerettigheter og ansvarlig arbeidsforhold.

Alle skal håndtere opplysninger om konsernet som ikke er offentlig, konfidensielt.
Dette gjelder også etter avsluttet arbeidsforhold.

Ingen skal søke å oppnå utilbørlige fordeler for seg selv eller andre.

Ansatte og styremedlemmer skal avstå fra korrupsjon og bestikkelser, dette gjelder begge veier og i enhver form. Medvirkning til dette gir strenge straffer av domstolene, og dersom en utfordrende situasjon oppstår skal den ansatte umiddelbart søke råd hos nærmeste overordnede om hvordan saken kan håndteres på en lovlig måte. Det er aldri tillatt å gi eller ta imot kontanter, gave eller naturalytelser som blir gitt i motytelse for en tjeneste.

 

Forretningsetikk

Som en generell regel skal alle avtaler være skriftlige og oppbevares på en forsvarlig måte.

Konsernet skal konkurrere i markedet med respekt for, og i samsvar med, gjeldende konkurranse- og markedslovgivning.

Hvitvasking og svart arbeid er noe som konsernet tar sterkt tar avstand fra. Ansatte som blir kjent med denne type aktiviteter, enten internt eller hos leverandører eller samarbeidspartnere, plikter å varsle nærmeste overordnede.

 

Etterlevelse og ansvar

Faste ansatte, innleide og styret har et personlig ansvar for å etterleve alle de krav som er angitt i konsernets retningslinjer. Brudd på dette kan føre til intern disiplinærsak.

Lederne på alle nivåer har et spesielt ansvar for å gå foran som et godt eksempel.

En ansatt som mistenker en ulovlig handling har rett og plikt til å varsle enten muntlig eller skriftlig. Her følger man normalt linjevei eller man varsler HR-sjef på e-post [email protected] eller på telefon 906 00 077.

Den ansatte har rett til å få være anonym. Den som mottar varselet skal behandle dette strengt konfidensielt for å beskytte den ansatte. Konsernet vil deretter undersøke på en forsvarlig måte.

 

Gjennomføring

HR-sjef, i samarbeid med administrerende direktør, er ansvarlig for at disse etiske retningslinjene blir distribuert til alle ansatte, inkludert styret.

Alle har et ansvar for å lese nøye gjennom dokumentet.

HR-sjef er ansvarlig for oppdateringer av de etniske retningslinjene, og sørger også for at den til enhver tid nyeste versjon ligger på konsernets hjemmeside www.g3i.no.

Retningslinjene skal være gjenstand for årlig revisjon.

Revidert september 2022

Kontakt oss

Ring oss på

02651